คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย รับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ ในประเด็นการสร้างกลไกทางกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม และกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย รับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ ในประเด็นการสร้างกลไกทางกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม และกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

                  วันนี้ (13 พ.ย.2560 ) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เปิดรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในประเด็นหัวข้ออันพึงประสงค์ ที่ 3 – 4 ได้แก่ การสร้างกลไกทางกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม
และกลไกให้มีการ ตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเป้าประสงค์ของหัวข้อที่ 3 ได้แก่ มีระบบภาษีที่มี
ประสิทธิภาพเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ  การมีกลไกทางกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
                 และเป้าประสงค์ของหัวข้อที่ 4 ได้แก่ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการตรากฎหมายใหม่เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบกฎหมายที่เอื้อต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และมีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล  ระบบกฎหมายในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
                 ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมบัญชีกลาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปกฎหมาย
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน อาคารรัฐสภา 1 กรุงเทพมหานคร