ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานภาครัฐในประเด็นปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2560 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน อาคารรัฐสภา 1  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ได้พิจารณาผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปกฎหมาย หัวข้อที่ 2 คือ การยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน และผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปกฎหมายหัวข้อที่ 4 มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ มีผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างหัวข้ออันพึงประสงค์ของการปฏิรูปกฎหมายดังกล่าว
เป้าหมายผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปกฎหมายหัวข้อที่ 2 คือ ให้มีกลไกทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัย หมดความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่สร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมหรือสร้างภาระแก่ประชาชน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
เป้าหมายผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปกฎหมายหัวข้อที่ 4 คือ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการตรากฎหมายใหม่เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบกฎหมายที่เอื้อต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและมีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลระบบกฎหมายในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ