เอกสารประกอบการบรรยายเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ

คลิกDownload เอกสารประกอบการบรรยายเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ