คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หารือร่วมกันเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ

วันนี้ (9 พ.ค.2561)  ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน อาคารรัฐสภา คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการฯ ได้เชิญผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(สคก.) และผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย โดยมีนายอรรถสิทธิ์ กันมล ผู้อำนวยการกองพัฒนากฎหมาย(สคก.) และนางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สคก.) เป็นผู้แทนของทั้ง 2 หน่วยงานในการเข้าร่วมการประชุม

แผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายมีผลอันพึงประสงค์ต่อการปฏิรูปกฎหมาย 10 ผลอันพึงประสงค์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีหน้าที่ในการดำเนินการตามผลอันพึงประสงค์ ทั้งสิ้น 7 ผลอันพึงประสงค์ และต้องดำเนินกิจกรรม 29 กิจกรรม โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่ในการดำเนินการผลอันพึงประสงค์ ทั้งสิ้น 3 ผลอันพึงประสงค์และต้องดำเนินกิจกรรม 8 กิจกรรม