คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ได้เชิญผู้แทนของกระทรวงยุติธรรม(ยธ.) ผู้แทนสำนักงานพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

      วันที่ 16 พ.ค.2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน อาคารรัฐสภา คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์    อุวรรณโณ ประธานกรรมการฯ ได้เชิญผู้แทนของกระทรวงยุติธรรม(ยธ.) ผู้แทนสำนักงานพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
และผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
โดยมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม นายวัชรพงษ์ จาวรุ่งวณิชสกุล ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบราชการ และนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็นผู้แทนของทั้ง 3 หน่วยงานในการเข้าร่วมการประชุม

     โดยผลการหารือในครั้งนี้ ทั้งสามหน่วยงานจะดำเนินการจัดทำแผนกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่แผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายกำหนดและจะเร่งให้การดำเนินการกิจกรรมเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ตั้งไว้

     ทุกท่านสามารถติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และการดำเนินการตามแผนของหน่วยงานต่างๆ ได้ที่ www.thailawReform.go.th/reform