คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายเชิญหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม หารือแนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายเชิญหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม หารือแนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิรูปประเทศ

วานนี้ (23 พ.ค.2561) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการฯ ได้เชิญผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม มาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ซึ่งทั้งสองกระทรวงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายในหัวข้อผลอันพึงประสงค์ที่ 4 คือ มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ได้แก่

1.กําหนดให้มีกลไกส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) และธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างบูรณาการและเป็นระบบ

2.กําหนดให้มีกลไกในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยวและบริการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3.กําหนดให้มีกลไกปรับปรุงและลดทอนอุปสรรคที่เกิดจากข้อกําหนดที่เกี่ยวกับใบอนุญาตที่เกินความจําเป็น รวมถึงขั้นตอนในการขอใบอนุญาตที่ซ้ำซ้อนและใช้เวลานานเกินไป