คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายเข้าประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศอีก 10 ด้าน เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศอีก 10 ด้าน เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน โดยหารือร่วมกันในประเด็นการเสนอให้มีการจัดทำ ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำร่างกฎหมาย และตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขึ้นเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อการเป็นสร้างช่องทางและวิธีการพิเศษ ให้แตกต่างจากการจัดทำร่างกฎหมายปกติทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับวาระการปฏิรูปประเทศ  ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล