คณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ประชุมครั้งที่ 1/2561

คณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ประชุมครั้งที่ 1/2561

ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย โดยมีอำนาจหน้าที่

1.พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.สนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายในด้านการมส่วนร่วมในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายมอบหมาย

ในการนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้นัดประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  โดยกำหนดแนวทางการติดตามการปฏิบัติแผนการปฏิรูปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย