หน้าที่และอำนาจ

(1) สนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องใน
การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2) ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายเพื่อประกอบการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ

(3) แต่งตั้งที่ปรึกษาตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้คำปรึกษาหรือให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ

(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ ข้อ (1) ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายมอบหมาย