เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

– พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐

– ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ

– คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ

– คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผน

– คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผน(เพิ่มเติม)

– คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย