ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ

รายชื่อที่ปรึกษา

 

1.

นายกานต์ บุญศิริ

ที่ปรึกษา

2.

นายจรินทร์  จักกะพาก

ที่ปรึกษา

3.

นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ

ที่ปรึกษา

4.

พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน

ที่ปรึกษา

5.

นายฐนนท์ศรณ์  เลิศฤทธิ์ศิริกุล

ที่ปรึกษา

6.

นายฐิติ วุฑฒิโกวิทย์

ที่ปรึกษา

7.

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด

ที่ปรึกษา

8.

นางดวงจันทร์ บุญรอดชู

ที่ปรึกษา

9.

นายธนภน วัฒนกุล

ที่ปรึกษา

10.

นายธนิตย์ ธรรมจรัส

ที่ปรึกษา

11.

นายธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์

ที่ปรึกษา

12.

นายนิมิต สิทธิไตรย์

ที่ปรึกษา

13.

ว่าที่ร้อยโท พิชัย สดภิบาล

ที่ปรึกษา

14.

นายไพรัช วรปาณิ

ที่ปรึกษา

15.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา บรรพกาญจน์

ที่ปรึกษา

16.

ว่าที่ร้อยตรี วัชรพงษ์ ซื่อตรง

ที่ปรึกษา

17.

นายวาชิต รัตนเพียร

ที่ปรึกษา

18.

นายวิชญะ เครืองาม

ที่ปรึกษา

19.

นายวิรุฬ รัตนปริคณน์

ที่ปรึกษา

20.

นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล

ที่ปรึกษา

21.

นางสาวช่อผกา วิริยานนท์

ที่ปรึกษา

22.

นายวันชัย  สุวรรณกาญจน์

ที่ปรึกษา

23.

นางสาวอรุณโรจน์ เลี่ยมทอง

ที่ปรึกษา

 

หน้าที่และอำนาจ

                 ให้คำปรึกษา ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ และหน้าที่อื่นตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

 

ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย