คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ประธานกรรมการ

นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

กรรมการ

นายคำนูณ   สิทธิสมาน

กรรมการ

พลเอก จิระ โกมุทพงศ์

กรรมการ

นายนันทวัฒน์ บรมานันท์

กรรมการ

นายประภาศ คงเอียด

กรรมการ

นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์

กรรมการ

นายสุขุมพงศ์ โง่นคํา

กรรมการ

นางสุดา วิศรุตพิชญ์

กรรมการ

นายพีรพิชญ์ วงศ์วัฒนศานต์

กรรมการและเลขานุการ