คณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ

พลเอก จิระ โกมุทพงศ์

ประธานอนุกรรมการ

 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์

อนุกรรมการ

นางถวิลวดี บุรีกุล

อนุกรรมการ

นายภูมิ ภูมิรัตน

อนุกรรมการ

นางสาววรรณภา ติระสังขะ

อนุกรรมการ

นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์

อนุกรรมการ

นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์

อนุกรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ

อนุกรรมการ

นายอภิชน จันทรเสน

อนุกรรมการ

นายอรรถสิทธิ์ กันมล

อนุกรรมการ

วรลักษณ์ ศรีใย

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
เลขานุการ

นายจอมพจน์ ภู่รักศักดิ์ศรี

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายธีรศานต์ สหัสสพาศน์

ผู้ช่วยเลขานุการ