ผลอันพึงประสงค์ที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น รวมทั้งมีกลไกการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ฉบับรับฟังความคิดเห็น เดือน ตุลาคม 2560

ฉบับเดือน ธันวาคม 2560

ฉบับเดือน มีนาคม   2561

ผลอันพึงประสงค์ ที่ 1 ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา