ผลอันพึงประสงค์ที่ 2 ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน

ฉบับรับฟังความคิดเห็น เดือน ตุลาคม 2560

ฉบับเดือน ธันวาคม 2560

ฉบับเดือน มีนาคม   2561

ผลอันพึงประสงค์ ที่ 2 ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา