ผลอันพึงประสงค์ที่ 4 มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ฉบับรับฟังความคิดเห็น เดือน ตุลาคม 2560

ฉบับเดือน ธันวาคม 2560

ฉบับเดือน มีนาคม   2561

ผลอันพึงประสงค์ ที่ 4 ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา