ผลอันพึงประสงค์ที่ 7 มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายหรือกฎ โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่ายรวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย คำพิพากษา คำวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมายหรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก

ฉบับรับฟังความคิดเห็น เดือน ตุลาคม 2560

ฉบับเดือน ธันวาคม 2560

ฉบับเดือน มีนาคม   2561

ผลอันพึงประสงค์ ที่ 7 ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา