ผลอันพึงประสงค์ที่ 8 ปฏิรูปการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนานักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี

ฉบับรับฟังความคิดเห็น เดือน ตุลาคม 2560

ฉบับเดือน ธันวาคม 2560

ฉบับเดือน มีนาคม   2561

ผลอันพึงประสงค์ ที่ 8 ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา