ผลอันพึงประสงค์ที่ 9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้โดยสะดวกเพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ

ฉบับรับฟังความคิดเห็น เดือน ตุลาคม 2560

ฉบับเดือน ธันวาคม 2560

ฉบับเดือน มีนาคม 2561

ผลอันพึงประสงค์ ที่ 9 ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา