คณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

รายชื่อคณะอนุกรรมการ

1.

นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ

ประธานอนุกรรมการ

2.

นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์

รองประธานอนุกรรมการ

3.

พลเอก จิระ โกมุทพงศ์

รองประธานอนุกรรมการ

4.

นางสาวกมลวรรณ จิรวิศษฎ์

อนุกรรมการ

5.

นายนรุตม์ ธัญวงษ์

อนุกรรมการ

6.

นายยรรยง เดชภิรัตนมงคล

อนุกรรมการ

7.

นายวิชญะ เครืองาม

อนุกรรมการ

8.

นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์

อนุกรรมการ

9.

นายศุภศิษฎ์ ทวีแจ่มทรัพย์

อนุกรรมการ

10.

ว่าที่ร้อยตรี สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ

อนุกรรมการ

11.

นายอรรถสิทธิ์ กันมล

อนุกรรมการ

12.

นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์

อนุกรรมการและเลขานุการ

13.

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ผู้ช่วยเลขานุการ

14.

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ผู้ช่วยเลขานุการ