ติดต่อเรา

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

ติดต่อได้ที่  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 15 เลขที่ 99 หมู่ 4 

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0-2502-6000 ต่อ 8282  โทรสาร 0-2502-6000 ต่อ 8274,8277

Email : thailawreform@lrct.go.th

ไปรษณีย์ ตู้ ปณ.22 ปณศ.(พ) หลักสี่ กทม. 10210