หน้าที่และอำนาจ

     1.พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     2.สนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายในด้านการมส่วนร่วมในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

     3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายมอบหมาย

ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามการตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย