คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (Thai Law Reform)

ข่าวเด่น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยการร่วมแสดงความคิดเห็น ทุกความคิดเห็นของท่านมีส่วนช่วยในการพัฒนาชาติบ้านเมือง