เสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ภารกิจ
1. พิจารณาเสนอกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับที่ต้องจัดทำขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

2. พิจารณาเสนอหรือปรับปรุงร่างกฎหมาย กฏ ระเบียบหรือข้อบังคับ ที่เสนอโดยคณะอนุกรรมการบูรณาการเชิงระบบและโครงสร้าง
หรือคณะอนุกรรมการอื่นในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ

3.พิจารณาปรับปรุง ยกเลิก หรือเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

4.ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่คณะกรรมการหรือประธานกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนมอบหมาย

5.เสนอแนะแนวทางการเร่งรัดกระบวนการและขั้นตอนการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ในการปฏิรูปกฎหมายต่อคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

6. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตามอำนาจหน้าที่
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

7. ดำเนินการรวบรวมศึกษา และวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ เพื่อประกอบการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ คณะทำงาน หรือบุคคลที่คณะอนุกรรมการมอบหมายเพื่อให้ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการชัดเจนเป็นรูปธรรม

 ผลการดำเนินงาน

1.คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำใหม่ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

1. ร่างกฎหมายที่เสนอโดยคณะอนุกรรมการบูรณาการเชิงระบบและโครงสร้าง
     – ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ….
     – ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ….
     1.1 ร่างกฎหมายที่เสนอโดยคณะอนุกรรมการบูรณาการเชิงระบบและโครงสร้าง และอยู่ระหว่างการยกร่าง
          – ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …
          – ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ….
     1.2 ร่างกฎหมายของคณะกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง ที่เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย
          – ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. …. (ร่างของคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและ โครงสร้าง เสนอมาที่คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย)
2.ร่างกฎหมายที่จัดทำขึ้นใหม่
     – ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมาย พ.ศ. ….
     – ร่างกฎหมายตามมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย  พ.ศ. 2560
3.ข้อเสนอความเห็นและติดตามเรื่องการเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
     – การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชนสอดคล้องตามมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หรือไม่ อย่างไร