บูรณาการการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ภารกิจ
1.   พิจารณาศึกษาแนวทางจัดทำกฎหมายเพื่อบูรณาการการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ

2.  เสนอแนะแนวทางการเร่งรัดกระบวนการและขั้นตอนการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ในการปฏิรูปกฎหมายต่อคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

3.  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตามอำนาจหน้าที่
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

4. ดำเนินการรวบรวมศึกษา และวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ เพื่อประกอบการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ คณะทำงาน
หรือบุคคลที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย เพื่อให้ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการชัดเจนเป็นรูปธรรม

กรอบการดำเนินงาน (Framework)

          คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการบูรณาการการปฏิบัติราชการฯ วางกรอบการบูรณาการไว้ 3 ส่วน ประกอบด้วย

          1. การบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area based) เช่น การจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการนิคมอุตสาหกรรม การถ่ายโอนอำนาจให้หน่วยงานในเขตพื้นที่พิเศษ

          2. การบูรณาการเชิงประเด็นหรือเนื้อหา (Theme Based) เช่น การจัดทำบริการสาธารณะ (Public service) การสร้างระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐขนาดใหญ่ (Big Data)

          3. การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ (Data based) เช่น การบริหารราชการแผ่นดินในระบบดิจิทัล เป็นต้น

          ซึ่งกรอบการดำเนินงานจะพิจารณาภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และประกอบกับปัจจัย 7 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วม ลดขั้นตอน มุ่งประสิทธิภาพ อำนาจหน้าที่ งบประมาณ ข้อมูลข่าวสาร และกำลังคน

โดยเบื้องต้นมีแผนการปรับปรุงกฎหมายประโยชน์ของประชาชน 4 เรื่องที่สำคัญ

          1. การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต

          2. การสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดินแบบดิจิทัล

          3. การจัดตั้งพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

          4. การจัดทำบริการสาธารณะ

การดำเนินงานที่ผ่านมา (การรับฟังความคิดเห็น)

ลำดับ

ประเด็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สาระสำคัญ

1

แนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการแบบ one stop service

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

พิจารณาแนวทางการตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนหลายหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงการให้บริการร่วมกันในลักษณะ one stop service center

2

แนวทางการจัดตั้งเขตพื้นที่พิเศษในการให้บริการของภาครัฐ

การนิคมอุตสาหกรรม

(กนอ.)

พิจารณาแนวทางการตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับมอบอำนาจให้หน่วยงานซึ่งมีอำนาจดูแลเขตพื้นที่พิเศษมีอำนาจพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตของหน่วยงานอื่นตามกฎหมายอื่นได้

3

แนวทางการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)

พิจารณาแนวทางการตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐสามารถบริหารราชการหรือให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบเดียวโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4

แนวทางการขับเคลื่อนระบบรัฐบาลดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พิจารณาแนวทางการตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อการบริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลผ่านการเสนอร่างพระราชบัญญัติรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. ตามข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ