ประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็น

ภารกิจ

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน รวมตลอดถึงคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

2. รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

3. สนับสนุนงานของโฆษกคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือจัดให้มีช่องทางอื่นเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รวมตลอดถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน