อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

อำนาจหน้าที่

               1.พิจารณาการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับ ที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน

               2.พิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือกฎ  ข้อบังคับ ที่มีผลใช้บังคับอยู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

               3.พิจารณาเสนอกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับ ที่ต้องจัดทำขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

               4.เสนอแนะแนวทางในการเร่งรัดกระบวนการและขั้นตอนการออกกฎหมายและกฎข้อบังคับในการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเป็นไปด้วยความรวดเร็วต่อคณะรัฐมนตรี

               5.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อให้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย

               6.ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ส่งเอกสาร ข้อมูล ความเห็น หรือการอื่นที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การภาคเอกชน หรือองค์การต่างประเทศหรือระหว่างประเทศในการปฏิรูปกฎหมาย

               7.รายงานข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย THAILAND 4.0

               8.ดำเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) หรือ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย THAILAND 4.0 มอบหมาย

               ในการประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม  จึงถือเป็นองค์ประชุม

               ให้สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง สำหรับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายตามระเบียบราชการ และการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

เอกสารเกี่ยวข้อง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน