เสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชนและประเทศ

ภารกิจ
1. พิจารณาปรับปรุง ยกเลิก หรือเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชนต่อคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

2.พิจารณากฎหมายว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมายต่อคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

3.พิจารณาเสนอการปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากรต่อคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

4.เสนอแนะแนวทางการเร่งรัดกระบวนการและขั้นตอนการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ในการปฏิรูปกฎหมายต่อคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

5. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

6. ดำเนินการรวบรวมศึกษา และวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ เพื่อประกอบการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ คณะทำงาน หรือบุคคลที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย เพื่อให้ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการชัดเจนเป็นรูปธรรม

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

         
     คณะอนุกรรมการฯ ได้มีความเห็นและเสนอต่อการปรับปรุงร่างกฎหมาย  โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายมีมติเสนอไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ….
     2. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ….
     3. ข้อเสนอต่อร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ….
     4. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ….
     5. ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ….
     6. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ….
     7. ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ….
     8. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา พ.ศ. ….
     9.ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ….

ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
     1. ร่างกฎหมายให้นำเงินและทรัพย์สินที่ไม่มีผู้เรียกร้องไปใช้ทำสาธารณะประโยชน์ (unclaimed property)
     2. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ….