ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจหรือสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น

ภารกิจ
1.พิจารณาและเสนอแนะให้มีการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่หมดความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน

2.พิจารณาและเสนอแนะให้มีการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น

3.เสนอแนะแนวทางการเร่งรัดกระบวนการและขั้นตอนการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ในการปฏิรูปกฎหมายต่อคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

4. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

5. ดำเนินการรวบรวมศึกษา และวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ เพื่อประกอบการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ คณะทำงาน หรือบุคคลที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย เพื่อให้ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการชัดเจนเป็นรูปธรรม

ผลการดำเนินงาน

1. การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน

แนวทางการดำเนินงาน

  •  คณะอนุกรรมการฯ เลือกใช้วิธีการ ยกเลิกและปรับปรุงกฏเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการทำมาหากินของประชาชน โดยมีชาวต่างประเทศเป็นที่ปรึกษา  ในส่วนของความรู้และแนวทางการปฏิรูป โดยการพิจารณาว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขกฎเกณฑ์ใดนั้นดำเนินการโดยนักกฎหมาย และนักวิชาการไทย

  •  ขั้นตอนการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ระยะ

  •  ระยะแรก คือ การแก้ไขกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของประชาชน โดยใช้อันดับ Ease of Doing Business ที่จัดทำโดยธนาคารโลก (The World Bank) เป็นตัวชี้วัด ในระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม พ.ศ. 2560

  •  ระยะที่สอง คือ การแก้ไขกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ ในระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

  •  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและสนับสนุนงานวิชาการ โดยมี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้การสนับสนุนทางวิชาการและข้อมูล

เรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ระยะแรก  การแก้ไขกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของประชาชน โดยใช้อันดับ Ease of Doing Business ที่จัดทำโดยธนาคารโลก  (The World Bank) เป็นตัวชี้วัด

          ปัจจุบันประเทศไทยอยู่อันดับที่ 46 จาก 190 ประเทศ เป้าหมายในการปฏิรูปคือทำให้ประเทศไทยขึ้นไปอยู่อันดับที่ 23 และเหนือกว่าประเทศมาเลเซีย เป็นอย่างน้อย ในการจัดอันดับของปี 2019 Ease of Doing Business Ranking วัดความยากง่ายในการที่เอกชนในประเทศนั้น จะประกอบธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยเริ่มตั้งแต่การขอจัดตั้งบริษัท การขอใบอนุญาตก่อสร้าง การนำเข้าส่งออกสินค้า ไปจนถึงการเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย

          ตัวชี้วัดที่ The World Bank ใช้ทั้งหมดมี 10 ตัวชี้วัด โดยอ้างอิงจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจากความยุ่งยาก ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องรับภาระในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคณะอนุกรรมการฯ เน้นการปรับปรุงใน 8 ตัวชี้วัด คือ

  •  Dealing with Construction Permits (อันดับที่ 42)

  •  Registering Property (อันดับที่ 68)

  •  Getting Credit (อันดับที่ 82)

  •  Protecting Minority Investors (อันดับที่ 27)

  •  Paying Taxes (อันดับที่ 109)

  •  Trading Across Borders (อันดับที่ 56)

  •  Enforcing Contracts (อันดับที่ 51)

  •  Resolving Insolvency (อันดับที่ 23)

          ทั้งนี้ได้เน้นการนำแนวทางการดำเนินงานของประเทศอื่นมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดและถามว่าทำไมเราถึงทำไม่ได้เช่นนั้น โดยแนวทางการปฏิรูปจะเน้นการแก้ไขทั้งพระราชบัญญัติ กฎหมายลำดับรอง และแนวทางการปฏิบัติราชการ และการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ภาคธุรกิจและประชาชนได้รับทราบ

ระยะที่สอง การแก้ไขกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ

          จากข้อมูลเบื้องต้น ขณะนี้ในประเทศไทยมีใบอนุญาตประมาณ 2,000 ฉบับ เป้าหมายของคณะอนุกรรมการฯ คือยกเลิกใบอนุญาตให้ได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และลดความยุ่งยากในการขออนุญาตสำหรับใบอนุญาตที่จะใช้บังคับต่อไป

วิธีการดำเนินการยังอยู่ในระหว่างการศึกษา ทั้งนี้จะนำประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิรูปในระยะแรกไปปรับใช้

 

2.การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น

          คณะอนุกรรมการฯได้ พิจารณา ข้อมูลร้องทุกข์ที่ประชาชนเสนอความเห็นผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์บริการประชาชน ข้อมูลจากหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เช่น สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดิน  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  รวมถึงข้อมูลจากคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย

          คณะอนุกรรมการฯดำเนินการประมวลความเห็นต่างๆ เพื่อสรุปปัญหาข้อกฎหมายที่ทำให้เกิดภาระกับประชาชนมากที่สุด เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการศึกษาประเด็นทางกฎหมายที่เป็นภาระแก่ประชาชน และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย

กฎหมาย กฎ ระเบียบที่ อยู่ระหว่างการพิจารณา

         – ศึกษาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

         – ร่างหลักการ มาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพหรือการงานของผู้เคยต้องคำพิพากษา

         – กฎหมายที่ล้าสมัยหรือหมดความจำเป็น เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า และกรณีพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482

         – ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพช่างสักลาย

         – ข้อร้องเรียนของประชาชนต่อพระราชกำหนดการบริหารแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560

กฎหมาย กฎ ระเบียบที่ดำเนินการแล้วและพบว่าหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว

         – แบบรายงานบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหรือออกนอกราชอาณาจักร (ตม.6) ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

         – การติดตามเร่งรัดเกี่ยวกับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า