คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร

เอกสารประกอบการนำเสนอ งานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ข้อเสนอปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร

1.ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงประมวลรัษฎากร (BM comments 20Sep2018)

2.ความเห็นทางวิชาการ CU

3.ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบภาษีอากร TDRI

 

 

ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายเลขานุการฯ โทร 083 0560692 , 02 5026000 ต่อ 8276