ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แนวทางการจัดทำกฎหมายกลางว่าด้วย “สิทธิชุมชน” ตามมาตรา ๔๓ และ มาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด โครงการและกำหนดการเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย