ผลการรับฟังความคิดเห็น การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 เกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

เอกสาร   ผลการรับฟังความคิดเห็น การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 เกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ