ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอปรับปรุงและแก้ไข”ประมวลรัษฎากร” จัดโดย คณะอนุกรรมการปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร ในคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องอโนมา แกรนด์ ชั้น ๓ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่