เชิญชวนติดตามเวทีเปิดตัว “โครงการทบทวนการอนุญาต Thailand’s Simple & Smart License”

เชิญชวนติดตามเวทีเปิดตัว “โครงการทบทวนการอนุญาต Thailand’s Simple & Smart License”

     คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน โดยประธานอนุกรรมการฯ ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล ในคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ   จะจัดเวทีเปิดตัว “โครงการทบทวนการอนุญาต Thailand’s Simple & Smart License” ในวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมย่อย ๑-๒ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ  งานสัมมนาดังกล่าวเป็นการนำเสนอแนวทางการพิจารณาทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเพื่อลดภาระและอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน  ในระยะที่สอง โดยเป็นการทำงานต่อเนื่องมาจากการดำเนินงานในระยะที่หนึ่ง เรื่อง Ease of Doing Business เพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของประชาชน โดยการดำเนินงานในระยะที่สองนี้จะมุ่งเน้นการพิจารณาทบทวนการอนุญาตเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ไม่จำเป็น ลดระยะเวลาและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นต่อหน่วยงานราชการ และปรับปรุงกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต โดยจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต พร้อมจัดทำฐานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยง่าย อีกทั้งยังใช้เป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการอนุญาตต่าง ๆ และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน

     การจัดทำแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ที่สำคัญทั้งในแง่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย ลดอุปสรรค ขั้นตอน และต้นทุนในการประกอบธุรกิจ ยกระดับมาตรฐานกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับสากล ซึ่งจะส่งผลให้การทำมาหากินและการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนโดยรวมเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพดีขึ้น

     สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนผู้สนใจติดตามงานสัมมนาดังกล่าวผ่านการทอดสดทางเฟซบุ๊กคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน และติตตามรายละเอียดได้ที่ www.thailawreform.go.th