เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. ค้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝาก (เปิดการรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 3-17 ธันวาคม 2561)

1.ร่าง พ.ร.บ. ค้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝาก

2.ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น

     เพื่อให้มีการควบคุมสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่โดยกำหนดให้ผู้ขายฝากสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก และให้ข้าราชการสังกัดกรมที่ดินซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอมีหน้าที่และอำนาจรับการวางทรัพย์ได้ด้วย เพื่อป้องกันการสูญเสียที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของผู้ขายฝาก และเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างเสริมความเป็นธรรมในสังคม