คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ประธานกรรมการ

นางนันทวรรณ ชื่นศิริ

ผู้แทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

กรรมการ

นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ

ผู้แทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กรรมการ

นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์

ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กรรมการ

นายปรเมธี วิมลศิริ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กรรมการ

นายทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

กรรมการ

 

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

กรรมการ

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา

ผู้แทนคณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย

กรรมการ

นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

กรรมการ

นายคำนูณ   สิทธิสมาน

กรรมการ

นายณรงค์เดช สรุโฆษิต

กรรมการ

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

กรรมการ

 

 

นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล

กรรมการ

 

 

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

กรรมการ

นายบรรเจิด สิงคะเนติ

กรรมการ

นายพนิต ธีรภาพวงศ์

กรรมการ

นายไพสิฐ พานิชกุล

กรรมการ

นายวิชญะ เครืองาม

กรรมการ

นายเสรี นนทสูติ

กรรมการ

นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ

กรรมการ

นายอภิชน  จันทรเสน

กรรมการ

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

ผู้แทนสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวฉันทพิมพ์ บรรจงจิตต์

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวอมราลักษณ์ รักษ์วงศ์

ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวศยามล ไกยูรวงค์

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายพีรพิชญ์ วงศ์วัฒนศานต์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ