กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ

ร่างกฎหมาย

สถานะ

1

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ….

อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

2

ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ….

ประธานกรรมการฯ ได้ทำความเห็นเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาแล้วและรองนายกรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว

3

ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ….

อยู่ระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 เพื่อประกอบการแก้ไข ปรับปรุงร่างกฎหมายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

4

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ….

อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ตาม มาตรา 77

5

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….          สาระสำคัญเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม

อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

6

ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ….

ตราเป็นกฎหมายแล้ว

7

ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ….

อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่2

8

ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ….

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย ชื่อ พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉับบที่..)

9

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ….

ตราเป็นกฎหมายแล้ว

10

ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

ประธานกรรมการฯ ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย พิจารณาต่อไป

11

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด การได้รับสินเชื่อ ในการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก

ประธานกรรมการฯ ได้มีหนังสือประสานประธานคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจเพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

12

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนงานของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของประชาชนและการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก

ประธานกรรมการฯ มีหนังสือประสานสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อให้มีการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงตัวบทกฎหมายและกระบวนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดการบังคับใช้ให้เป็นไปตามข้อตกลง

13

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ….

ประธานกรรมการฯ ทำความเห็นเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนากยกรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม)พิจารณาดำเนินการต่อไป

14

ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ….

ประธานกรรมการฯ ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติพร้อมผลการรับฟังความคิดเห็นและผลการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายเสนอรองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม)เพื่อพิจารณาต่อไป

15

ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ….

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งบันทึกความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาต่อไป

16

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ….

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งบันทึกความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาต่อไป

 17

ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ส่งให้กระทรวงมหาดไทยนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 ต่อไป

18

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 จากภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ

ประธานกรรมการฯได้ส่งความเห็นและข้อเสนอแนะเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำเนินการต่อไป

19

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำและการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในระยะเร่งด่วน พ.ศ. ….

ประธานกรรมการฯ ได้ส่งร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำและการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในระยะเร่งด่วน พ.ศ. …. เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

20

การยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น

ประธานกรรมการฯ ได้ส่งความเห็นและข้อเสนอแนะเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาต่อไป

21

ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ….

ประธานกรรมการฯ ได้ส่งความเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาต่อไป

22

ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ….

ประธานกรรมการฯ ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. …. เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

23

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….(ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย)

ประธานกรรมการฯ ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ….(ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย)ให้กับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

24

บันทึกความเห็นคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เรื่อง “การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชน ที่จะตัดไม้หวงห้ามในที่ดินที่บุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน”

ประธานกรรมการฯ ได้ส่งความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง “การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชนที่จะตัดไม้หวงห้ามในที่ดินที่บุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน” เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาส่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป

25

ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. …. (ร่างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ประธานกรรมการฯ ได้ส่งความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. …. (ร่างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

26

ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙

ประธานกรรมการฯ ได้ส่งความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

27

ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ. ….

ประธานกรรมการฯ ได้ส่งความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ. …. เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

28

ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทอล พ.ศ. …. (ร่างของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทอล (องค์การมหาชน))

ประธานกรรมการฯ ได้ส่งความเห็นและข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทอล พ.ศ. …. (ร่างของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทอล (องค์การมหาชน)) เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป

29

ข้อเสนอการปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร

ประธานกรรมการฯ ได้ส่งข้อเสนอการปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร เสนอประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เพื่อพิจารณา

30

ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประธานกรรมการฯ ได้ส่งความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจนครบาลต่อไป

31

ข้อเสนอการปฏิรูปกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพขับรถตู้โดยสารสาธารณะ

ประธานกรรมการฯ ได้ส่งข้อเสนอการปฏิรูปกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพขับรถตู้โดยสารสาธารณะ เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาส่งข้อเสนอดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

32

ข้อเสนอการปฏิรูปกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพขับรถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่)

ประธานกรรมการฯ ได้ส่งข้อเสนอการปฏิรูปกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพขับรถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาส่งข้อเสนอดังกล่าวให้ กระทรวงคมนาคม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

33

ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ….

ประธานกรรมการฯ ได้ส่งความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาส่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

34

ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. ….

ประธานกรรมการฯ ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. …. เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

35

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ….

ประธานกรรมการฯ ได้ส่งความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …. เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป