คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

 

 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน

รายชื่ออนุกรรมการ

อำนาจหน้าที่

 คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย ที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น

รายชื่ออนุกรรมการ

อำนาจหน้าที่

 คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน

รายชื่ออนุกรรมการ

อำนาจหน้าที่

 คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำใหม่ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

รายชื่ออนุกรรมการ

อำนาจหน้าที่

 คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการบูรณาการการปฏิบัติราชการ ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

รายชื่ออนุกรรมการ

อำนาจหน้าที่

 คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมาย

รายชื่ออนุกรรมการ

อำนาจหน้าที่

 คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร

รายชื่ออนุกรรมการ

อำนาจหน้าที่

 คณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

รายชื่ออนุกรรมการ

อำนาจหน้าที่

 คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

รายชื่ออนุกรรมการ

อำนาจหน้าที่

 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็น

รายชื่ออนุกรรมการ

อำนาจหน้าที่

 คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

รายชื่ออนุกรรมการ

อำนาจหน้าที่

 คณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ….

รายชื่ออนุกรรมการ

อำนาจหน้าที่

คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

รายชื่ออนุกรรมการ

อำนาจหน้าที่