แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอการปฏิรูปกฎหมาย

ขั้นตอนในการพิจารณาข้อเสนอของภาคประชาชนในการปฏิรูปกฎหมาย

Ad

A

 

ท่านสามารถส่งข้อมูลผ่านช่องทางสื่ออื่นได้ดังนี้

     1. นำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-mail) : ThaiLawReform@lrct.go.th

     2. นำส่งทางไปรษณีย์  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ตู้ ปณ.22 ปณศ.(พ) หลักสี่ กทม. 10210

     3. กรุณาตั้งชื่อเรื่อง (subject) ของ E-mail ว่า  “ข้อเสนอการปฏิรูปกฎหมาย”

         พร้อมระบุ  ชื่อ-นามสกุล, E-mail, เบอร์โทรศัพท์, รายละเอียดแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอการปฏิรูปกฎหมาย